Non scholae, sed vitae discimus!

ucenjeDobro, nije baš najoriginalniji naslov teksta, ali sasvim će po­služiti svrsi. I zaista naslov jeste tačan - uvek učimo samo za sebe i svoj život, nikako radi škole kao takve ili zbog drugih. Bar bi tako trebalo da bude.
Postoje mnoge kritike na račun for­malnog obrazovanja - zastarelost gra­diva, dosadna i duga predavanja bez mogućnosti konkretnog učešća stu­denata. .. Formalni sistem obrazovanja koji pružaju obrazovne ustanove često ne može da zadovolji sve potrebe i želje za obrazovanjem. Zato širom Evrope raste značaj neformalnog obrazovanja. Zapravo, formalno i neformalno obra­zovanje moraju se dopunjavati i biti komplementarni. Neformalno obrazo­vanje dopunjava kako zahteve tržišta, tako i potrebu za sticanjem praktičnih životnih veština za snalaženje u širem socijalnom kontekstu.


I Srbija počinje da prati neke tren­dove, te tako i kod nas polako nastaju određene organizacije koje žele da ra­zličite sfere i oblike neformalnog obra­zovanja prenesu i našim studentima.
Za početak, možda se najintere­santnijim čine dve škole: Beogradska otvorena škola i Centar modernih veština.
Beogradska otvorena škola (BOŠ ) je
nevladina, neprofitna, obrazovna or­ganizacija. BOŠ  doprinosi ukupnom razvoju društva kroz dodatno obra­zovanje i obuku nosilaca društvenih promena, i kroz istraživanje i razvoj javnih politika u cilju izgradnje mo­derne zajednice zasnovane na demo­kratskim vrednostima.
U BOŠ -u funkcioniše Odeljenje za napredne dodiplomske studije (DAUS), kroz koje prolazi i četrnaesta genera­cija studenata.
U DAUS-u postoje dva programa koje student može odabrati:

  1. Glavni program, gde se pohađaju moduli - Građansko društvo, Uvod u evropske integracije, Religija i društvo, Finansijska tržišta i berzansko poslo­vanje, Tržišna privreda, Igra kao te­melj kulture, Poslovna kultura i drugi moduli.
  2. EU i Balkan. Studenti ovg programa mogu da izaberu neke od sledećih mo­dula: Uvod u institucije, procedure i pravo Evropske unije, Evropska unija i svetska trgovina, Ekonomija Evropske unije, Strategija Srbije za priključenje EU, Evro-atlantski odnosi: razvoj i savremeni izazovi, Ideja Evrope - od Antike do Evropske unije i dr.

Danas je BOŠ  prerastao u nešto više od školice sa nekoliko kurseva i postao prava, ozbiljna institucija. Naime, po­red osnovnih modula, BOŠ  pruža i set drugih dodatnih i slobodnih aktivnosti, kao što su psihološke radionice, učenje jezika (engleski, nemački, a u pripremi je i francuski), škola računara, a onda i nešto slobodnije - zimska škola, koja se već tradicionalno održava na Zlati-boru, sportski turniri: kuglanje, stoni tenis... Takođe, u okviru BOŠ -a radi i Antikorupcijska studentska mreža za Jugoistočnu Evropu, od koje mnogo očekujemo.
Kao student BOŠ -a možete postati i deo nekog od njegovih mnogobrojnih centara, npr. Centar za istraživanje re­ligije, Centar za proučavanje informa-cionih tehnologija, Centar za evropske integracije...
Konkurs za upis petnaeste genera­cije studenata trebalo bi da se pojavi u maju 2007. godine. Obratite pažnju na obaveštenja na vašim fakultetima i na vreme pripremite dokumenta. Po­trebne su vam i preporuke profesora i izvod ocena. Selekcioni proces obu­hvata pismeni i usmeni deo. Pismeni deo, tj. testiranje obuhvata test opšte kulture, test sposobnosti i test iz en­gleskog jezika. Usmeni je, naravno, intervju sa kandidatima koji su prošli pismeni deo.


Centar modernih veština (CMV) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija. Centar je osnovan 1998. godine. U CMV-u organizuju ško­lu "Veštine političke komunikacije". Osnivač škole i prvi njen predsednik je Boris Tadić.


Š kola obuhvata kurseve, treninge i radionice koji polaznike uvode u poli­tičke veštine, tehnike političkog mar­ketinga, nenasilno rešavanje konflikata, prevazilaženje predrasuda i veštine ko­munikacije. Š kola je nastala najpre da bi obrazovala podmladak Demokratske i demokratskih stranaka. Međutim, ona je danas pristupačna svakome ko želi da stekne dodatno obrazovanje iz ovih oblasti. U ovoj školi naučićete kako se upućuje poruka, organizuje kampanja, kako se vodi intervju, kako se nastupa u TV duelu, debati i dijalogu, te kako se nastupa i govori u parlamentu, na tribini, kao i mnoge druge praktično primenljive političke tehnike.
Moduli koje možete odabrati da pohađate su:

  1. Političke veštine,
  2. Politički marketing,
  3. Veštine komunikacije - javni na­stup i

"¢   Veštine konstruktivnog dijaloga. Da biste pohađali ovu školu, po­trebno je da položite test (test sposob­nosti, test ličnosti i test opšte političke informisanosti). Za sve primljene po­laznike škola je besplatna. Testiranje će se verovatno održati početkom na­redne školske godine.
Svakako posetite i sajtove ovih ško­la, ali pokušajte da pronađete i druge škole, jer ih svakako ima.

Jana Kovandžić, FPN