GODINA NOTINGEMSKOGŽIVLJENJA

godina notingemskog z14 naših najboljih studenata, sa prosečnom ocenom naj­manje 9.00, provode teku­ću školsku godinu na magistarskim i doktorskim studijama iz ekonomije, prava, organizacionih nauka, pedago­gije i filozofije najednom od najugled­nijih univerziteta u svetu. Univerzitet u Notingemu pokriva troškove ško­lovanja, dok Fond za mlade talente Srbije i Fondacija prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje obezbeduju sredstva za smeštaj i život naših studenata. Svi su prošli selekci­ju koju su uradili britanski profesori i položili odgovarajuće testove iz en­gleskog jezika. "Velika Britanija je velika sila u me­đunarodnim odnosima, ali je supersi-la kada je reč o visokom obrazovanju. Zahvaljujući inicijativi prinčevskog para, posle višegodišnjeg prekida, veze su ponovo obnovljene. Univerzitet iz Notingema je obezbedio 15.000 evra za svakog kandidata, a mi smo to po­držali preko Fonda za mlade talente", rekao je prof. dr Dejan Popović, rektor Beogradskog univerziteta. On je pod-setio da će stipendisti potpisati ugovor sa Fondom kojim će se obavezati da najmanje pet od sledećih deset godina provedu radeći u Srbiji.


Ova inicijativa prestolonaslednika Aleksandra II pokrenuta je tokom nje­gove posete Velikoj Britaniji, kada se lično sastao sa ser Kolinom Kempbe-lom, rektorom Univerziteta u Notin­gemu. Saradnja je rezultat zajedničkog napora prestolonaslednika i rektora Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Notingemu. Saradnja između Uni­verziteta u Notingemu i univerziteta u Srbiji biće dugoročna i poboljšaće dalji razvoj karijere najboljih stude­nata Srbije. Ovaj dogovor postignut je za manje od dva letnja meseca, što je pravi primer dobre saradnje u korist mladih u Srbiji.