AIESEC

aisecPo završetku studija stečeno teo­rijsko znanje čini se dovoljnim za obavljanje funkcije za koju ste obučeni. Ipak suočavanje sa real­nim poslovnim svetom neretko pokazuje suprotno. U savremenom svetu dinamične konkurencije medu velikim brojem fakultetski obrazovanih mladih ljudi ima mesta za nekolicinu odabra­nih. Angažovanje u studentskim organizacijama, učešće na seminarima i konferencijama, usavršavanje znanja i veština kroz praktično iskustvo, mogu vam pružiti šansu da se izdvojite od ostalih.AIESEC, najveća studentska organizacija na svetu, međunarodna je platforma kroz koju mladi otkrivaju i razvijajusvoje potencijale i vrše pozitivan uticaj na društvo. Ono što je 1948. godine počelo kao organizacija za razvijanje prijateljskih odnosa izme­đu zemalja članica, danas je globalna asocijacija mladih, aktivna u preko 90 zemalja.
AIESEC je globalna, apolitična, nezavisna i neprofitna organizacija. Čine je studenti i "svezi" diplomci institucija visokog obrazovanja koji su zaintere-sovani za globalne teme, liderstvo i menadžment.
Vrednost AIESEC-a ogleda se u mogućnostima koje ova jedinstvena organizacija pruža:

Razvoj liderskih sposobnosti

Članovi AIESEC-a imaju mogućnost da predvode timove u okviru različitih oblasti (korporativna društvena odgovornost, finansije, ljudski resursi, odnosi sa javnošću, razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništvo). Mladi imaju prilike da planiraju, donose odluke, sprovode svoje ideje u delo, primenjuju veštine komunikacije, ubeđivanja i motivisanja, gradeći, na taj način, lidere u sebi.

Sticanje praktičnih veština

Kao vođa ili član tima, tokom rada u AIESEC-u, pružaju se prilike za stica­nje sledećih veština: prodaja i marke­ting, strateško planiranje, upravljanje ljudskim resursima, finansijsko pla­niranje, projektni menadžment, menadžment tima, veština prezentacije i javnog govora, rad u multikulturalnom okruženju, vođenje treninga, servisiranje klijenata, uspešna regrutacija i drugo.

Sticanje međunarodnog iskustva i rada u inostranstvu

Svake godine preko 4.000 članova ima šansu da živi i radi u stranoj zemlji na polju: menadžmenta, informacionih tehnologija, obrazovanja i razvoja. Prakse se održavaju u najpoznatijim svetskim kompanijama i organizaci­jama, u trajanju od 2 do 18 meseci, pri čemu praktikant dobija platu koja pokriva troškove života.
Postoje tri uslova koje student mora da ispuni da bi otišao na praksu: polo­žen engleski ili drugi strani jezik u ni­vou A, odslušana treća godina studija i manje od 27 godina starosti. Program razmene podržavaju: PriceWaterhouseCoopers, DHL, Electrolux, ABN-Ambro, Microsoft, Kraft, Alcatel, InBev, Coca-Cola Afrika, Visa i doslovno hiljade drugih organizacija različite veličine i profila poslovanja širom sveta.

Stvaranje lične mreže kontakata

AIESEC podstiče povezivanje ljudi ra­zličitih kultura, nacionalnosti, rasne i verske pripadnosti. Članovi AIESEC-a svakog dana imaju prilike da rade i komuniciraju sa ljudima širom sveta, učeći na taj način da efektivno rade u različitim sredinama i da posmatraju stvari iz globalne perspektive Svake godine organizuje se preko 350 naci­onalnih i internacionalnih seminara, a na nivou naše zemlje nekoliko seminara godišnje.

Istraživanje sebe i svoje budućnosti

Upravo u trenucima intenzivnog raz­mišljanja o pitanjima koja određuju bu­duća usmerenja i ambicije pojedinca, AIESEC pruža jači i potpuniji pogled na svet i na sebe samog. AIESEC obezbeđuje pojedincu prostor i podršku pri postavljanju ciljeva, razvoju lične vizije i svesti o svojim mogućnostima. Pokrenuti inspirišućom sredinom, čla­novi AIESEC-a razvijaju snažan osećaj o tome ko su oni i koju ulogu bi voleli da imaju u budućnosti.
U našoj zemlji prva kancelarija AIESEC-a osnovana je 1953. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Danas, AIESEC kancelarije postoje u Beogradu (na Ekonomskom fakultetu, FON-u i na BK Univerzitetu), Novom Sadu, Nišu, Subotici i Kragujevcu.


Kancelarija AIESEC-a na Ekonom­skom fakultetu, u narednom periodu, fokusiraće se na teme iz oblasti finan-sija, preduzetništva i odnosa s javno­šću. Svake godine osmišljavaju se novi projekti i održava tradicija realizacije postojećih.

O  PROJEKTIMA


Preduzetnički duh i znanja o izradi biznis planova, razvijani su tokom projekta "Mladi preduzetnici Srbi­je" (YES), koji se odvijao na većini fakulteta i viših škola u Beogradu. Ovim projektom AIESEC je omogu­ćio budućim preduzetnicima da na temu preduzetništva duskutuju i uče od domaćih i inostranih apsolvena­ta i diplomaca kao i od predstavnika uspešnih kompanija Fokus Capital Partners, GTZ, ATA.


Nedavno je obeležena pedesettro-godišnjica postojanja organizacije AIESEC u našoj zemlji, tradicionalno održavanom "Nedeljom AIESEC-a (AIESEC WEEK)" kojom su obuhva­ćena predavanja predstavnika kompa­nija L'Oreal i LAIKI banke, predavanje trgovinskog atašea austrijske privrede "Svet kroz biznis", i kulturna manife­stacija Globalno selo.


Kao i prethodnih godina i ove će se, tokom aprila meseca, održati sajam kadrovskih potencijala "Career days", uveliko poznat i priznat projekat, u organizaciji članova AIESEC-a. Dani karijere, kao i svake godine pružiće priliku mladima da nađu posao, i po­slodavcima da dođu do kvalitetnih kadrova.
Dva nova projekta edukativnog ka­raktera predviđena za naredni period, baviće se temama vezanim za razvoj poslovanja i finansije.


U decembru 2006. godine, u or­ganizaciji AIESEC-a Srbije, prvi put i sa mnogo uspeha, održana je Konfe­rencija novih lidera (u okviru projekta Forum liderstva). Ovaj projekat ima za cilj razumevanje, podsticanje i una­pređivanje liderstva među mladima, kao i formiranje snažne mreže inova­tivnih, strateški orijentisanih mladih lidera, koji će zasigurno biti pokretači pozitivnih promena u budućnosti Sr­bije. Gosti predavači na konferenciji bili su istaknuti i uticajni lideri iz ze­mlje i inostranstva, iz različitih sfera društvenog, privrednog, sportskog, naučnog, umetničkog života: Milan Todorović, Dragan Sakan, Bojan Bošković, Ivan Lalić, prof. dr Goran Pitić,Žaklina Kušić, Ana Sofrenović, Luciana Pavan, Mare Avanzo, Rajko Božić.


Različitost AIESEC-a je ono što daje ljudima sa AIESEC iskustvom prednost u odnosu na druge mlade, i što ih pokreće da preuzimaju važÂ­ne uloge na svojim radnim mestima i unutar svojih zajednica.